Radovi u toku!

Mladi iz škola i udruga već punom parom rade na kazališnim predstavama, filmovima, stripu i novinarskim radovima o rodno uvjetovanom nasilju. Pročitajte detalje o tome što svaka pojedina škola ili udruga mladih trenutno radi!


Učenici i učenice iz UČENIČKOG DOMA SREDNJE ŠKOLE PAKRAC zajedno s voditeljicom Manuelom Papić rade na novinarskom projektu. Nakon provedenih radionica o rodu, spolu i nasilju u adolescentskim vezama grupa je obilježila 25.11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama tako što su izradili zidne novine na teme "Nasilje" i "Nasilje u vezama". Nakon toga grupa je započela s istraživačkim novinarstvom. Odabrano je nekoliko tema za istraživanje: utjecaj medija na nasilje; veza na daljinu i nasilje; ljubomora kao oblik nasilja; povezanost ovisnosti i nasilja, financije i nasilje; te utjecaj prehrane na pojavu nasilnog ponašanja. Grupa ima u planu započeti rad na novinskim člancima, provesti istraživanja u srednjoj školi i učeničkom domu koristeći anketu i intervju.


U GIMNAZIJI A.G.MATOŠA u SAMOBORU grupa učenika i učenica zajedno sa voditeljicom Lidijom Komljenović priprema novinski tekst o rodno uvjetovanom nasilju. Na samom početku svi učenici/e škole su na satovima razrednih odjela pogledali edukativne crtane filmove o rodnoj socijalizaciji a dobili su i edukativne materijale o rodno uvjetovanom nasilju. Nakon senzibilizacije mladih za temu rodno uvjetovanog nasilja formirana je grupa koje radi na pripremanju novinskog članka. Grupi koja će raditi na ovom projektu održane su radionice o istraživačkom novinarstvu i rodno uvjetovanom nasilju. Trenutno se nalaze u fazi prikupljanja materijala za rad.    

U GIMNAZIJI ČAKOVEC grupa učenika i učenica zajedno sa voditeljicom Zlatkom Grahovec radi na osmišljavanju novinarskog rada vezanog uz rodno uvjetovano nasilje. U rad na projektu uključena je i školska psihologinja Ivana Šimunić. Nakon nekoliko kratkih predavanja kojima su učenice i učenici upoznati/e sa planiranim radionicama, oformljena je skupina za rad na projektu. Ta grupa je prošla nekoliko radionica na teme ljubav i veze, rod i spol, moć i nasilje u vezama, odupiranje pritiscima, vještine potrebne za kvalitetnu vezu, a raspravljalo se i o temama iz filma "To je nekako ravnopravno". Grupa se povezala i sa Županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova gdje će predsjednica povjerenstva održati predavanje učenicima/ama i predstaviti podatke o nasilju u  Međimurju.


U GIMNAZIJI BERNARDINA FRANKOPANA u OGULINU, grupa učenica i učenika na čelu sa voditeljem Mihaelom Muževićem radi na kazališnoj predstavi. Osim predavanja i radionica koje su proveli na temu rodno uvjetovanog nasilja u sklopu radionice animiranog filma napravili su i crtić na tu temu. Trenutno su u fazi rada na kazališnom tekstu.

Dunja Belošević zajedno sa svojim učenicima i učenicama iz SREDNJE ŠKOLE KRAPINA radi na kazališnoj predstavi. Na samom početku održane su radionice za mlade o spolu i rodu, rodnim identitetima i ulogama, zloupotrebi moći, o rodno uvjetovanom nasilju i nasilju u vezama mladih. U toku je izrada ankete o nasilju među mladima koja će biti provedena u školi kako bi se dobio uvid u trenutno stanje. U predvorju škole postavljeni su plakati kako bi se mlade informiralo o rodno uvjetovanom nasilju. Uskoro grupa kreće u izradu scenarija za predstavu.


U SREDNJOJ STRUKOVNOJ ŠKOLI u SAMOBORU voditeljica Mirta Dagmar Muhić zajedno sa svojim učenicama radi na pripremi kazališne predstave. Nakon početnih edukacija o rodno uvjetovanom nasilju kazališna grupa je počela s pripremom predstave prema predlošku priče o Tanji i Mariu (CESI brošura Tamna strana ljubavi).  


U GIMNAZIJI DR. IVANA KRANJČEVA ĐURĐEVAC grupa učenica i njihova voditeljica Jasna Horvat Vlahović rade na kazališnoj predstavi. Za početak održane su radionice o rodnoj ravnopravnosti završnim razredima u sklopu sata razredne zajednice. Nakon toga vršnjačka skupina POINT odabrana je kao ona koja će raditi na osmišljavanju  i realizaciji kazališne predstave. Prije početka rada na predstavi, članicama grupe POINT održane su radionice o rodnoj ravnopravnosti da bi nakon toga one održale radionice po razredima o rodnim stereotipima i predrasudama.  Putem školskog panoa učenici/e škole su obaviješteni/e o projektu te o web stranici SEZAM i pod-domeni "Šutnja nije zlato". Rad na osmišljavanju scenarija za kazališnu predstavu je u toku.


U STROJARSKOJ ŠKOLI ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA u RIJECI grupa učenika sa voditeljicom Senkom Tomljanović Manestar radi na pripremi kazališne predstave. Početak rada na projektu obilježile su edukacije većeg broja učenika o rodnim stereotipima i adolescentskoj seksualnosti a nakon toga je formirana dramska skupina koja trenutno dorađuje scenarij i dogovara podjelu uloga.


U GIMNAZIJI KARLOVAC učenici i učenice zajedno sa voditeljicom Sanjom Gosta Jerman rade na pripremi kazališne predstave. Formirana je grupa učenika/ica koji/e su prošli/e radionice na teme rod i spol, rodne uloge i stereotipi, moć, rodna ravnopravnost, adolescentske veze i nasilje. Kroz radionice mlade se poticalo na kreativnost kroz igranje uloga pa se na taj način došlo do potencijalnih glumaca i glumica. Trenutno se radi na idejama za mogući scenarij predstave.


U SREDNJOJ ŠKOLI PREGRADA učenici i učenice zajedno sa voditeljicom Bernardom Šeligo rade na pripremi kazališne predstave. Prije početka rada na samom projektu, učenici/e su putem oglasne ploče i panoa informirani o CESI i o Nacionalnoj kampanji za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja te o planu rada buduće grupe. Zatim su se zainteresirani učenici i učenice prijavili/e i formirana je kazališna skupina. Putem radionica grupa je diskutirala o temama kao što su rod, spol, rodni stereotipi i nasilje. Nakon radionica krenule su pripreme za forum kazalište a kao predložak je poslužila priča o Tanji i Mariu koja se, kako rad odmiče, sve više modificira. Jedna od ideja je da se sa forum scenama ide u razredne zajednice.

U SREDNJOJ ŠKOLI u ZABOKU voditeljica Jadranka Krklec radi sa svojim učenicima i učenicama na filmu. Održane su radionice za grupu na teme: rod i spol, rodni identiteti i uloge, moć i nasilje u vezama. Grupa je zadovoljna dosadašnjim radom odnosno edukacijama a ono što slijedi je rad na filmu.


Učenice i učenici UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE iz OSIJEKA zajedno sa voditeljicom Brankom Lukić rade na filmu o rodno uvjetovanom nasilju. Radi boljeg upoznavanja mladih ali i profesora/ica s temom, napravljen je školski pano, a s radom grupe je upoznato nastavničko vijeće te su informacije stavljene na web stranicu škole. U toku je pisanje scenarija za film.

Image
B. Lukić s učenicima/ama


U EKONOMSKOJ ŠKOLI POŽEGA voditeljica Martina Budimir zajedno sa svojim učenicima i učenicama radi na filmu. Na samom početku održane su radionice gdje su učenici/e upoznati/e sa pojmovima rod i spol, vrstama rodno uvjetovanog nasilja, različitim reakcijama na nasilje, rezultatima CESI istraživanja o nasilju u adolescentskim vezama, te o ustanovama kojima se može obratiti za pomoć. Reakcija mladih je bila da su im radionice bile zanimljive i poticajne te da su na drugačiji način počeli/e razmišljati o nekim situacijama koje svakodnevno viđaju ili doživljavaju. Nakon radionica učenici/e su počeli smišljati scenarij za kratki film gdje su ideje naprosto "prštale" sa svih strana. Snimanje je trajalo dva dana a snimano je na četiri različite lokacije. Film se trenutno montira. Nakon razbijanja prvobitne treme učenici/e su se zaista uživjeli/e u priču i u svoje uloge te osjetili/e zadovoljstvo rada na filmu.


Dubravka Božić i njeni učenici i učenice iz SREDNJE ŠKOLE IVAN ŠVEAR iz IVANIĆ GRADA pripremaju film o rodno uvjetovanom nasilju. Održane su radionice za mlade o rodno uvjetovanom nasilju a nakon toga se oformila grupa koja radi na filmu. Postignut je dogovor oko scenarija i sada slijedi snimanje.


U UČENIČKOM DOMU VIROVITICA voditeljica Ivana Štetić Ferenčević i njeni učenici i učenice rade na filmu o rodno uvjetovanom nasilju. Na početku su održane radionice na teme rod i spol, stereotipi i predrasude vezane uz rodne uloge. Održana je i parlaonica nakon CESI filma "To je nekako ravnopravno". Grupa trenutno radi na pisanju scenarija za film a planirano je da snimanje krene početkom ožujka. 


 U GIMNAZIJI SISAK voditeljica Marijana Milas radi sa dvije grupe učenica i učenika na stripu. Nakon početnih edukacija o rodno uvjetovanom nasilju, jedna grupa će izraditi strip u crtežu a druga grupa će izraditi strip koristeći kompjuter i fotografiju. Obje grupe su izvrsno prihvatile projekt a temu smatraju vrlo poticajnom. 


Voditeljica Vesna Bajt zajedno sa svojim učenicima i učenicama u EKONOMSKOJ ŠKOLI POŽEGA radi na stripu o rodno uvjetovanom nasilju. Učenici i učenice su upoznati/e sa pojmovima rod i spol, vrstama rodno uvjetovanog nasilja, rezultatima CESI istraživanja te sa ustanovama kojima se može obratiti za pomoć. Mladima su teme bile zanimljive i poticajne a izjavljuju da su i sami/e promijenili/e stavove i predrasude koje su imali/e a koji potiču iz obitelji i društva. Na radionicama se razgovaralo i o učestalosti, uzrocima i posljedicama nasilja u vezama što je kod njih dovelo do toga da su počeli/e drugačije razmišljati o nekim situacijama i prepoznavati razne oblike nasilja koje su osobno doživjeli/e ili svakodnevno viđaju u svojoj okolini. Nakon završenih edukacija krenuo je rad na stripu. Učenici/e su napisali slučajeve nasilja na temelju vlastitog iskustva ili iz svoje sredine i sada rade na odabiru slučaja koji će potaknuti na razmišljanje i reakciju i koji će moći uobličiti u strip.

U KEMIJSKO GRAFIČKOJ ŠKOLI RIJEKA Sonja Crnić zajedno sa svojim učenicima i učenicama radi na stripu. Održane su radionice o rodno uvjetovanom nasilju u svim prvim i drugim razredima škole. Nakon toga je raspisan natječaj za izradu stripa na koji su se mogli javiti svi zainteresirani/e učenici/e u školi. Trenutno slijedi rad s grupom koja se prijavila za izradu stripa.


U OBRTNIČKOJ ŠKOLI POŽEGA Ninoslav Pirović sa svojom grupom učenika i učenica radi na stripu. O početku projekta informirani su svi učenici/e i nastavnici/e škole putem školskog panoa i prezentacija održanih po razredima. Oformljena je grupa likovnjaka/likovnjakinja koji će raditi na izradi stripa. Grupa je do sada razrađivala ideje i likove te smišljala scenarije.  


U KNINU u UDRUZI ZA PROMOVIRANJE HUMANOSTI I URBANE KULTURE (HUK) voditelj Marko Vukmirović okupio je grupu zainteresiranih mladića i djevojaka s kojima radi na stripu. Održane su radionice na teme rod i spol, rodno uvjetovano nasilje, i kreativna tehnika strip nakon čega grupa kreće u izradu stripa.   


U DOMU MLADIH u RIJECI voditeljica Iva Tomljenović priprema manifestaciju pod nazivom "Proljeće u Domu mladih" koja će se održati za vrijeme proljetnih praznika. Srednjoškolcima i srednjoškolkama će na početku biti ponuđene radionice o nasilju u adolescentskim vezama. Nakon radionica sudionici/ce će se rasporediti u jednu od kreativnih radionica za koju su se prijavili/e a to su: filmska, glumačka, plesna, skladateljska i radionica stripa. Na radionicama grupe će osmisliti i realizirati skeč, jingle, kratku reportažu i strip. Svi ovi radovi bi se objedinili i prikazali u posebno osmišljenom programu u trajanju od 30 minuta. Ovim programom bi se obilazile zainteresirane srednje škole čime bi se postigao cilja da mladi uče mlade.  

Image
Djevojke u Domu mladih u Rijeci
 


U POLJOPRIVREDNOJ I VETERINARSKOJ ŠKOLI "ARBORETUM OPEKA" u VINICI  radi se na dva projekta. Grupa učenika i učenica sa voditeljicom Karmen Furjan  priprema kazališnu predstavu, dok Paula Možanić vodi grupu učenika/ica koja radi na filmu. Trenutno se provode radionice sa zainteresiranim učenicima i učenicama škole. Radili su se plakati, provodile parlaonice i dramske improvizacije.


U GIMANZIJI IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA iz KRIŽEVACA voditeljice Sanela Štubelj i Nada Poturiček sa svojim učenicima i učenicama rade na stripu i kazališnoj predstavi. Na početku je održana radionica o prevenciji nasilja u adolescentskim vezama. Što se tiče kazališne grupe trenutno scenaristi/ce pišu scenarij dok glumci i glumice nestrpljivo čekaju ne bi li započeli/e s probama. Grupa strip ima u planu još jednu edukaciju sa prof. likovne kulture. Učenici i učenice su jako zainteresirani/e, imaju milijun pitanja i jedva čekaju nastavak rada na projektima.    

 

Image
Učenice u Križevcima

U DOMU UČENIKA SUŠAK u RIJECI, voditeljica Elizabeta Galić Papić zajedno sa svojim učenicima i učenicama radi na pripremi kazališne predstave. Na početku su održane prezentacijske radionice i neformalni razgovori s mladima u domu o rodno uvjetovanom nasilju. Dramska grupa je nakon pročitane literature i u međusobnim razgovorima došla na ideju o scenariju. Predstava ima radni naslov "Zaveži, priveži ili odveži".


Voditeljica Željka Milošević Paro zajedno sa svojim učenicima i učenicama u ŠKOLI LIKOVNIH UMJETNOSTI  u SPLITU radi na filmu o rodno uvjetovanom nasilju. Priča je odabrana, napravljen je plan i nacrtana knjiga snimanja. Grupa je sada u fazi raskadriranja pojedinih radnji a nakon toga će uslijediti fotografska obrada kadrova tj. foto esej kao skica pred snimanje.


Voditeljica Nikolina Pavleković zajedno s mladima iz NEZAVISNE UDRUGE MLADIH IZ LEPOGLAVE radi na pripremi stripa o rodno uvjetovanom nasilju. Okupljena je grupa mladih zainteresiranih za rad na projektu. Rad je započeo kroz radionice gdje su obrađena područja roda i spola, moći i nasilja. Grupa je smislila priču, podijelila je u kadrove a još se raspravlja o završetku priče budući da postoji nekoliko ideja. Započelo se sa crtanjem stripa.


Voditeljice Biserka Šavora i Sania Kuzmac zajedno sa učenicima i učenicama iz ZRAKOPLOVNE TEHNIČKE ŠKOLE R. PEREŠINA iz VELIKE GORICE i UČENIČKOG DOMA I. MAŽURANIĆA iz ZAGREBA rade na stripu. Grupa se nekoliko puta sastala kako bi obradili teme spol i rod, spolno/rodni identiteti, rodno uvjetovano nasilje i nasilje u adolescentskim vezama. Slijedi rad na scenariju i izrada stripa.     

Image
Učenici/e iz Velike Gorice i Zagreba
 


U DRUGOJ SREDNJOJ ŠKOLI BELI MANASTIR voditeljica Božana Tenji zajedno sa svojim učenicima i učenicama priprema novinarski rad na temu rodno uvjetovanog nasilja. Voditeljica je upoznala nastavničko vijeće s projektom a učenici/e su informirani/e putem školskog panoa. Učenici/e su pokazali/e veliki interes za temu i rad na projektu a svi/e zainteresirani/e su prošli radionice o rodno uvjetovanom nasilju. Nakon toga oformila se grupa motiviranih učenika/ica za rad na odabranoj temi "Adolescentske veze i maloljetničke trudnoće". Tema je odabrana stoga što u školi ima nekoliko maloljetnih trudnica a to je i problem o kojem se malo piše i govori. Grupa je krenula u istraživačko novinarstvo pa su proveli anketu u školi među mladima o  adolescentskim vezama, prikupljali su podatke na internetu, u časopisima i novinama. Također su istraživali u Dječjem domu  Klasje i Domu za nezbrinutu djecu u Osijeku, intervjuirane su i neke stručne osobe: pedagoginja, ginekologinja ali i  trudnice koje su učenice škole. Nakon prikupljenih materijala trenutno se radi na pisanju reportaže. Međutim, budući da je ovo važna tema za mlade, voditeljica je odlučila upoznati sve učenike/ice škole sa kampanjom pa tako svi razrednici/e imaju obavezu da na temelju pripremljenih pisanih i CESI video materijala obrade temu rodno uvjetovanog nasilja na satovima razredne zajednice.   
 

U MEDICINSKOJ ŠKOLI BJELOVAR voditeljica Željka Holjević sa svojim učenicama i učenicima radi na filmu o rodno uvjetovanom nasilju. Na početku su održane radionice i predavanja za sve učenike/ice o rodno uvjetovanom nasilju a zapažanje je voditeljice da srednjoškolci/ke uopće ne prepoznaju nasilje u vezama već to smatraju normalnom pojavom a sve to je još pojačano snažnim patrijarhalnim odgojem.  Filmska grupa je već napisala scenarij koji se nekoliko puta mijenjao a sada su u fazi uvježbavanja uloga.

Image
Filmska grupa u Bjelovaru
 


U SREDNJOJ ŠKOLI PAKRAC učenici i učenice sa voditeljicom Anitom Dašek rade na pripremi kazališne predstave. Odrađene su radionice o rodu i spolu i nasilju u adolescentskim vezama. Radionice su bile dobro prihvaćene a grupa trenutno radi na scenariju predstave.


U OSNOVNOJ ŠKOLI RUDEŠ u ZAGREBU voditeljica Katica Šarić sa učenicima i učenicama osmih razreda radi na filmu o rodno uvjetovanom nasilju. Svi učenici/e osmih razreda su prošli/e radionice a nakon toga je oformljena grupa za rad na filmu. Grupa je osmislila i snimila dio video materijala koji će koristiti za film. Mladi su jako dobro prihvatili radionice i rado surađuju i uključuju se u projekt.


U EKONOMSKOJ I TRGOVAČKOJ ŠKOLI ČAKOVEC voditelj Nijaz Letić sa učenicima i učenicama radi na pripremi novinarskog rada o rodno uvjetovanom nasilju. Održane su radionice o nasilju u adolescentskim vezama za gotovo sve učenike/ice škole. 
Sad se radi na pripremi novinarskog teksta.


U GIMNAZIJI FRAN GALOVIĆ u KOPRIVNICI voditeljica Mira Soldić zajedno sa učenicama i učenicima radi na filmu o rodno uvjetovanom nasilju. Grupa je prošla radionice o ljubavi i vezama, rodu i spolu, moći i nasilju u vezama i ljudskim pravima. Dogovor je da se snimi dokumentarno-igrani film pa su stoga učenici/e napravili/e jedno probno anketiranje sa snimanjem. Trenutno se radi story board na zadanu temu a ono što slijedi je rad na scenariju i snimanje.


Voditeljica Božica Šarić i njeni učenici i učenice u ŠKOLI ZA UMJETNOST, DIZAJN, GRAFIKU I ODJEĆU iz ZABOKA pripremaju film o rodno uvjetovanom nasilju. Na samom početku učenici/e škole su informirani/e o projektu u kojem škola sudjeluje a nakon toga su održane radionice o ljubavi i vezama, rodu i spolu, moći i nasilju u vezama. Paralelno sa edukacijama, učenike/ice se potiče da osmisle i razrade ideju za film.


Učenici i učenice GRADITELJSKO-GEODETSKE ŠKOLE iz OSIJEKA zajedno sa voditeljicom Biljanom Barišić pripremaju film o rodno uvjetovanom nasilju. Prije samog rada na filmu održane su radionice i predavanja o rodno uvjetovanom nasilju koje su rezultirale izradom plakata. Filmska grupa se redovito sastaje a u toku je pisanje scenarija i odabir glumaca/ica. Učenici/ice su rad na filmu shvatili/e vrlo ozbiljno i odgovorno jer im je tema zanimljiva i bliska.  


U ŠKOLI ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE u ZAGREBU učenici i učenice zajedno sa voditeljicom Suzanom Ribarić pripremaju kazališnu predstavu o rodno uvjetovanom nasilju. Održane su radionice o nasilju u adolescentskim vezama. Učenici/e su bili zadovoljni/e temom a potvrdilo se da uglavnom prihvaćaju stereotipne (tradicionalne) rodne uloge. Oformljena je i grupa koja trenutno radi na scenariju predstave.


Učenici i učenice GIMNAZIJE EUGENA KUMIČIĆA u OPATIJI rade na filmu o rodno uvjetovanom nasilju zajedno sa voditeljicom Gordanom Zurak. Prije samog početka rada na filmu održane su radionice o osnovama filmske umjetnosti i o nasilju u adolescentskim vezama. Nasilje u adolescentskim vezama, rod/spol, identiteti, i rodna socijalizacija bili su tema i nastave etike i sociologije.


U HOTELIJERSKO-TURISTIČKOJ I UGOSTITELJSKOJ ŠKOLI u ZADRU radi se na kazališnoj predstavi i pripremi novinarskog rada o rodno uvjetovanom nasilju. Grupa učenika/ica sa voditeljicom Helenom Kapović Magaš priprema novinarski rad dok grupa okupljena oko Danijele Riger Knez priprema kazališnu predstavu. Obje grupe su prošle edukaciju o temama poput: ljubav i veze, rod i spol, moć i nasilje u vezama i ljudska prava. Novinarska grupa još traži prikladnu temu za istraživanje. Kazališna grupa bavi se dramatizacijom učeničkog teksta "Lanina ljubavna priča – priča o ljubavi, ljubomori i prijateljstvu".  

Image
Učenice i učenici Hotelijersko-turističke i ugostiteljske škole u Zadru


Učenici i učenice III. GIMNAZIJE u OSIJEKU zajedno sa voditeljicom Mirom Pašalić pripremaju kazališnu predstavu o rodno uvjetovanom nasilju. Mladi su se s velikim interesom uključili/e u projekt i većina ih smatra tu temu aktualnom i potrebnom. Većina njih ima prilično tradicionalne stavove i shvaćanja o ulozi muškaraca i žena pa su stoga za početak održane radionice o rodu, spolu i rodno uvjetovanom nasilju.


U EKONOMSKOJ I BIROTEHNIČKOJ ŠKOLI u BJELOVARU učenice zajedno sa voditeljicom Snježanom Bjelovarac-Hrestak pripremaju novinarski rad na temu rodno uvjetovanog nasilja. Nakon početnih edukacija o temi novinarke su krenule istraživati temu ljubomore u adolescentskim vezama.


Učenici i učenice SREDNJE ŠKOLE BEDEKOVČINA zajedno sa voditeljicom Željkom Markus pripremaju kazališnu predstavu o rodno uvjetovanom nasilju. Na početku su održana uvodna predavanja. Prikazani su i edukativni filmovi i spotovi medijske kampanje "Šutnja nije zlato" te potaknute rasprave o uzrocima i posljedicama rodno uvjetovanog nasilja s posebnim naglaskom na problem nasilja u adolescentskim vezama. Mladi su raspravljali o svojim iskustvima a na temelju njihovih iskustava osmišljava se scenarij za kazališnu predstavu.


U SREDNJOJ ŠKOLI "STJEPAN IVŠIĆ" u ORAHOVICI učenice i učenici sa voditeljicom Snježanom Konopek pripremaju novinarski rad na temu rodno uvjetovanog nasilja. Prve aktivnosti su bile informiranje Nastavničkog vijeća i radionice za učenike/ice o rodno uvjetovanom nasilju. Slijedi rad na novinarskom tekstu.


Učenici i učenice EKONOMSKE ŠKOLE POŽEGA zajedno sa voditeljicom Lidiom Gerstman rade na pripremi novinarskog rada o rodno uvjetovanom nasilju. Krenulo se sa radionicama koje su bile dobro posjećene. Na radionicama su se mladi upoznali sa pojmovima roda i spola, predrasudama, interseksualnošću, odnosima moći i nasiljem. Razgovaralo se i o osobnim iskustvima nasilja. Koristeći igrokaze na temu rodno uvjetovanog nasilja novinarska grupa je došla do potencijalnih tema za tekst. Najprihvatljivom se činila opterećenost društvom osobe s kojom si u vezi – nije bitno svidjeti se samo dečku, nego cijeloj ekipi što je vrlo nezahvalna pozicija.    


U SREDNJOJ ŠKOLI PRELOG učenici i učenice zajedno sa voditeljem Marijanom Lazarom pripremaju predstavu o rodno uvjetovanom nasilju. Nakon početnih edukacija o rodno uvjetovanom nasilju formirana je kazališna družina pod imenom Petrica K. koja priprema predstavu pod imenom "Ni med cvetjem ni pravice".

Učenici i učenice SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ zajedno sa voditeljicom Nikolinom Anković rade na pripremi kazališne predstave. Na početku su održane radionice za mlade o rodno uvjetovanom nasilju. Nakon radionica mladi su došli do ideje za predstavu, napisali/e scenarij i krenuli s uvježbavanjem. Predstava nosi naslov "Marenda" i učenici/e su je odigrali najprije u svojoj školi a potom na općinskoj smotri dramskih radova – Lidrano. Trenutno se radi na osmišljavanju forum priča koje će biti odigrane pred svim učenicima/ama škole.

U III. GIMNAZIJI  u SPLITU učenici i učenice zajedno sa voditeljicom Ivanom Zelić pripremaju strip o rodno uvjetovanom nasilju. Projekt je predstavljen učenicima/ama nakon čega su se zainteresirali i priključili grupi za izradu stripa. Održane su radionice na teme roda i spola, rodne socijalizacije, rodnih stereotipa, rodne ravnopravnosti i nasilja u vezama. Osim sudjelovanja na radionicama mladi su dobili u zadatak da traže i prepoznaju slične probleme u stvarnom životu – na temelju osobnih iskustava, kroz obitelj, poznanike i putem medija. Pronašli/e su dosta primjera nasilja, pogotovo u aktualnim slučajevima iz medija. Nakon toga krenulo se sa osmišljavanjem priče a grupa se trenutno nalazi u procesu definiranja detalja priče. Određen je tijek radnje, situacije, likovi i ambijent a trenutno se definiraju kadrovi.    

 U GIMNAZIJI LUCIJANA VRANJANINA u ZAGREBU, učenici i učenice zajedno sa voditeljicom Slavicom Antolić snimaju film o nasilju. Tijekom siječnja i veljače provedene su radionice o rodu i spolu i različitim vrstama rodno uvjetovanog nasilja a prof. Antolić planira u svim razredima do kraja školske godine porazgovarati o temi nasilja na satovima razredne zajednice. Filmska grupa se usuglasila oko konačne verzije priče a organizirana je i audicija u školi gdje su odabrani glavni glumci i glumice. Snimanje filma je u toku.

Image
Učenici/e Gimnazije na snimanju

U ŠUMARSKOJ I DRVODJELJSKOJ ŠKOLI u KARLOVCU, radi se na filmu i kazališnoj predstavi o nasilju. Voditeljica filmske grupe je Mirna Korkut a voditeljica kazališne grupe je Nevenka Bončić. Na početku su održane uvodne radionice kako bi se učenike/ice motiviralo na sudjelovanje u projektima ali i osvijestio problem rodno uvjetovanog nasilja. Radionice su bile popraćene i u lokalnom tisku. Grupe su radile na poznatim scenarijima, uigravali se, iskušavali vlastite glumačke sposobnosti, a nakon toga su učenici/e dobili/e zadatak da napišu svoje scenarije. Tako su nastala četiri scenarija, koji će nakon dorada biti upotrijebljeni za film i za kazališnu predstavu. 

U SREDNJOJ STRUKOVNOJ ŠKOLI u PULI grupa učenika i učenica radi na filmu o nasilju zajedno sa voditeljicom Davorkom Glavinom Stanković. Da je ovo popularna tema dokazuje i činjenica da se radu na temi priključila i novinarska grupa zajedno sa voditeljem Igorom Šaponjom koja priprema tekst o rodno uvjetovanom nasilju.

U ŠKOLI ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMIJENJENE UMJETNOSTI u OSIJEKU grupa učenika i učenica zajedno sa voditeljicom Danirom Zovko Šimić priprema kazališnu predstavu o nasilju. Na samom početku održane su radionice sa trećim i četvrtim razredima o učestalosti, uzrocima i posljedicama nasilja u vezama. Cilj radionica je unaprijediti ravnopravnost i razviti vještine potrebne za ostvarivanje kvalitetne veze i odgovornosti za svoje ponašanje. Mladi su aktivno sudjelovali u radionicama što je bio znak da ih tema jako privlači i izrazili su želju za što više ovakvih radionica. 

 

Cesi 2007 - 2008 / powered by Joomla and NGO Studio